Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemeen
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtnemer: Walk Digital Concepts, kantoorhoudende te Veghel, kvk-nummer: 73776459.
b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Opdrachtnemer een offerte/prijsindicatie opvraagt en/of die met Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of die aan Opdrachtnemer een opdracht tot het leveren van goederen of diensten verstrekt zoals nader gespecificeerd in de overeenkomst.
c) Levering: Het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten.
d) Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot de levering.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2) Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats laten treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
3) De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn derhalve niet van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 2 – Aanbiedingen en Offertes
1) De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend.
2) Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
3) Afwijkingen van gedane offertes binden Opdrachtnemer alleen, indien deze door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
4) Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5) Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6) De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
1) Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
4) Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 – Betaling
1) Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
2) In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zijdens Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3) Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4) Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor van de Opdrachtgever te verlangen, dat deze zekerheid stelt (bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot) voor de nakoming van zijn verplichting tegenover de Opdrachtnemer en heeft het recht zijn leveringsverplichting op te schorten totdat aan het verzoek om zekerheidsstelling is voldaan.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud en Incasso
1) Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2) Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden, zowel fysiek als niet-fysiek, daarbij denkende aan server(ruimte) enzovoort, waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen dan wel te ontmantelen.
3) Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
4) In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten redelijkerwijs noodzakelijk door Opdrachtnemer gemaakt en eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Opschorting en ontbinding
1) Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is.
2) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de overeenkomst.
3) Indien de overeenkomst om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke eventueel in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
4) Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 – Geheimhouding en persoonsgegevens
1) Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, strikt vertrouwelijk behandelen volgens de daarvoor opgestelde werkwijze. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
2) Hoe Opdrachtnemer omgaat met vertrouwelijke informatie staat omschreven in de privacyverklaring die terug te vinden is op haar website. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de AVG en/of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3) Indien een aanpassing van de wet- en regelgeving dit vereist, zullen partijen hieromtrent voor het in werking treden van de nieuwe wetgeving nieuwe afspraken maken welke in lijn zijn met deze wet- en regelgeving. Indien het onmogelijk is voor de inwerkingtreding de nieuwe afspraken te maken, dan zullen partijen dit in ieder geval binnen een redelijke termijn na inwerkingtreding doen.

Artikel 8 – Schadevergoeding en aansprakelijkheid
1) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
2) Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld.
3) Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van de opdrachtsom.
4) Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
5) Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
6) Indien de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etcetera verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden worden gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
7) Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot eventuele schending van privacy rechten en/of rechten van intellectueel eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
8) Eventuele door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Overmacht
1) Partijen kunnen gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2) Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom en eigendomsrechten
1) Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2) Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3) De in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
4) Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
5) Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6) Opdrachtnemer heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.


Artikel 11 – Toepasselijk recht in geschillen
Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, voor zover bepalingen van dwingend recht zich daartegen niet verzetten.

doe de
prijscheck

Wij laten jou op werkdagen binnen 2 uur weten wat jouw prijs is. Kan je dat niet geloven? Probeer het zelf maar.  

Wij laten jou op werkdagen binnen 2 uur weten wat jouw prijs is. Kan je dat niet geloven? Probeer het zelf maar. 🚀

Let's get in touch.

E   info@walkdigital.nl

T   0612052011

Of stel hier jouw vraag. 👇🏻